Huruf Loru

Huruf: Loru. Desain: Livia Joselyn. Studio: Tugas Akhir.