Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Athifah Poetri

Athifah Poetri