Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Abi Kemal Khadafi

Abi Kemal Khadafi