Tugas Komgraf I : Sepatu karya Nicole Samantha

Nicole Samantha