Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Yasmin Salsabila

Yasmin Salsabila