Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Priskila

Priskila