Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Nicole Samantha

Nicole Samantha