Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Johanes Nathaniel

Johanes Nathaniel