DKV 1 – Sound Problem

SOUND-PROBLEM-Sonia Dhenada

Nama : Sonia Dhenada

SOUND-PROBLEM-Sri Rizki N.W

Nama : Sri Rizki N. W.

SOUND-PROBLEM-Wildan IM

Nama : Wildan M.